اطلاعیه (مهلت ارائه و ثبت نمره سمینار کارشناسی ارشد)

با توجه به دستورالعمل معاونت آموزش واحد آخرین مهلت ارائه و ثبت نمره درس سمینار کارشناسی ارشد بصورت زیر می باشد:

نیمسال اخذ سمینار: نیمسال اول: ۳۰ خرداد سال بعد
نیمسال اخذ سمینار :نیمسال دوم: ۳۰ دی سال بعد