قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۹۴

جهت انتخاب استاد راهنمای پروژه کارشناسی ارشد خود از فرم مصوب گروه واقع در فهرست فرمهای مورد نیاز دانشجویان استفاده کرده و پس از تکمیل آن و تایید استاد راهنمای انتخابی برای تایید به گروه تحویل دهید.