اطلاعیه: قابل توجه دانشجویان دکترا

با توجه به بخشنامه جدید معاونت پژوهش دانشگاه کلیه دانشجویانی که پروپوزالشان به تصویب رسیده است، موظفند گزارش پیشرفت رساله خود را هر شش ماه ارائه نمایند. لذا دانشجویان تا زمان دفاع از رساله خود موظفند شهریور و بهمن هر سال گزارشهای خود را که به تایید استاد راهنما رسیده باشد به گروه ارائه نمایند. در صورت عدم ارائه این گزارشات در موعد مقرر مجوز دفاع برای دانشجو صادر نخواهد شد.

اطلاعیه: قابل توجه دانشجویان ارشد وردودی ۹۴ گرایش مدارهای مجتمع

دانشجویانی می توانند دروس مدارهای مجتمع یکپارچه ریزموج یا فیلترهای مجتمع را اخذ نمایند که قبلا درس مباحث ویژه (فرکانس بالا) را اخذ و با موفقیت گذرانده باشند. همچنین قبل از انتخاب درس فیلترهای مجتمع با استاد درس آقای دکتر دوستی هماهنگ کرده و اجازه اخذ درس را از ایشان کسب نمایند. بدیهی است در غیر اینصورت گروه درس را حذف خواهد کرد.